การจำลองการแข็งตัวของนำ้แข็งหลอดใน 1 มิติ โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

การศึกษาการจําลองการแข็งตัวของนํ้าแข็งหลอด โดยจะพิจารณาเวลาในการแข็งตัว 10 , 20 และ 31 นาที อุณหภูมิของสารทําความเย็นมีค่าคงที่ เท่ากับ -7.5 ºC และอุณหภูมินํ้าขาเข้ามีค่าเท่ากับ 35 ºC, 30 ºC และ 25 ºC ซึ่งผลการคํานวณพบว่าค่าความหนาที่ได้จากวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ( CFD) กับผล เฉลยแม่นตรง (Exact Solution) มีความสอดคล้องกันในเชิงคุณภาพโดยที่ค่าความหนาของนํ้าแข็งหลอดที่ได้จาก ผลเฉลยแม่นตรงนี้มีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยตั้งแต่ เวลาตั้งต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณ 2.3% ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนนั้นมีค่าค่อนข้างสูงในช่วง เริ่มต้นของการแข็งตัว เนื่องจากมีการแกว่งของคําตอบ ( Oscillated solution) ในระดับตํ่าๆอยู่รอบๆค่าที่ได้จากผล เฉลยแม่นตรง และลักษณะของการแกว่งดังกล่าวจะมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนลดลง

ไฟล์แนบ/รูปภาพ