โครงการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก

    เพื่อให้เกิดการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงาน SMEs มากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการจะต้องสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ของโรงงาน SMEs ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  ซึ่ง พพ. ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะดำเนินการให้เกิดผลในโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SMEs นี้ โดยมีแนวทางที่จะดำเนินการดังนี้
   (1) การเข้าตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในสถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญของโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ เพื่อหาข้อบกพร่องและจุดที่ใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และทำการประเมินศักยภาพอย่างละเอียดในการดำเนินการลงทุนมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
     (2) ผู้เชี่ยวชาญของโครงการร่วมกับโรงงานในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงการใช้พลังงาน การวางแผนดำเนินการ และงบประมาณที่ต้องใช้ โดยครอบคลุมมาตรการลักษณะต่างๆ ได้แก่              
   - การแก้ไขจุดบกพร่องหรือชำรุดเสียหายที่ทำให้สูญเสียพลังงานหรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
   - การปรับปรุงเพื่อนำพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์หรือการปรับใช้แหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
     (3) การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ดำเนินการ สถานประกอบการจะได้รับการสนับสนุนจาก พพ. บางส่วน โดยส่วนที่เหลือมาจากแหล่งเงินทุนของสถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก พพ. จะคอยให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการหาแหล่งเงินทุนและการรับการสนับสนุนจาก พพ.
     (4) สถานประกอบการดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานโดยมีผู้เชี่ยวชาญของโครงการคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบให้มีความถูกต้องครบถ้วนจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
เป้าประสงค์ที่สำคัญของโครงการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับโรงงาน SMEs ให้มีมาตรฐานการใช้พลังงานใกล้เคียงหรือเทียบเท่าโรงงานขนาดใหญ่ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น เพื่อลดหรือกำจัดอุปสรรคต่างๆ ที่พบในช่วงที่ผ่านมา และจะเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับโรงงาน SMEs อื่นๆ ที่ยังไม่มั่นใจในการตัดสินใจลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์

          ==> เพื่อให้สถานประกอบการได้รับการประเมินศักยภาพในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

          ==> เพื่อสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์

          ==>  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานSMEs

ขอบเขตการดำเนินงาน

 

 

 

ไฟล์แนบ/รูปภาพ