โครงการโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพ่อหลวง

                         

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับโรงพยาบาล ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารงานของโรงพยาบาลที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นลงให้มากที่สุด และไม่ทำให้ประสิทธิภาพการบริการลดลง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี มีการบริหารจัดการใช้พลังงานอย่างมีระบบ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ ให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมสร้างจิตสำนึกให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า ลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
        เพื่อดำเนินการตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของโรงพยาบาลขอนแก่น
      เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการ
            รักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
         เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตามวิธีจัดการพลังงาน เป็นการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสียพลังงานภาครัฐที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุด
         เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เกิดความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน มีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการประหยัด เกิด
            การอนุรักษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         เพื่อปฏิบัติตามตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน แสดงถึงความรับผิดชอบในสังคมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น


โดย สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : EMCO เป็นที่ปรึกษา ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ
       อัตราการใช้พลังงานของโรงพยาบาลขอนแก่น  ปีพ.ศ.2559 ลดลงจาก ปีพ.ศ.2558 ไม่น้อยกว่า 10 % ต่อปี (โดยอ้างอิงตามฐานข้อมูลการใช้พลังงานที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม)
       ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gas)และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
          อย่างน้อย 50 % ของหน่วยงานมีมาตรการ และกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 1 กิจกรรมต่อปี
       บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีส่วนร่วมปฏิบัติตาม  มาตรการประหยัด และลดรายจ่าย ลดความสูญเสียพลังงาน

ไฟล์แนบ/รูปภาพ