การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานระบบอากาศอัด รุ่นที่ 1

 

           

นายอมรศักดิ์  รังสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานการในเปิดการอบรมสัมมนา การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องอัดอากาศและระบบอากาศอัด รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดำเนินงานโดยสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการจัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับบุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละประมาณ 40 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น  4 วัน ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวกับระบบอากาศอัด  รวมทั้งมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายวิธีการเลือกใช้เครื่องอัดอากาศที่เหมาะสมกับงาน เทคนิคการควบคุมเครื่องอัดอากาศอย่างถูกวิธี สามารถใช้เครื่องมือวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องอัดอากาศได้อย่างถูกต้อง การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบอากาศอัดและการกำหนดมาตรฐานการใช้งาน รวมทั้งสามารถนำเสนอมาตรการการอนุรักษ์พลังงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายได้ด้วย โดยมีตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 25 แห่ง ผู้เข้าร่วมอบรมรวม 42 คน สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดหัวข้อการฝึกอบรมและมอบหมายให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศอัด ซึ่งคาดว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไฟล์แนบ/รูปภาพ