โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้จัดทำ "โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถานบันการเงิน" เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบื้อต่ำให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการจะดำเนินโครงการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการขอวงเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 7,842.5 ล้านบาท และได้มีการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปแล้วทั้งสิ้น 7,027 ล้านบาท ทำให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนรวมกันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,959 ล้านบาท ทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานเป็นมูลค่าถึง 6,806 ล้านบาท/ปี เทียบเท่าการลดการนำเข้าน้ำมันดิบประมาณ 320,000 ตัน/ปี และช่วยชะลอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1 ล้านตัน/ปี

เนื่องจากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น พพ.จึงได้ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560 อีก 1,489 ล้านบาท และเพิ่มเติมสำหรับช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2564 อีก 3,000 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายขอบเขตการสนับสนุนให้ครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ การก่อสร้างอาคารที่ออกแบบให้มีการอนุรักษ์พลังงาน และผู้ประกอบธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างกว้างขวางและเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม

2) เพื่อช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

3) เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างความพร้อมให้กับสถาบันการเงินในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ

อัตราดอกเบื้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 5 ปี

ช่องทางการสนับสนุน : ผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน

     > เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

     > เจ้าของอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่ ซึ่งผ่านเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 

     > บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ

ลักษณะโครงการที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน : โครงการอนุรักษ์พลังงานที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี

 

DOWNLOAD  >>>> รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข / แบบขอรับการสนับสนุน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการติดต่อ

ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์ 0-2224-5387       โทรสาร 0-2224-5397    

Email : dede.energyfund@gmail.com

Websitehttp://www.dedeenergyfund.com

ไฟล์แนบ/รูปภาพ