การสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม ) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไฟล์แนบ/รูปภาพ