งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอของผลการศึกษา NGV

 

งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอของผลการศึกษา
โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลับขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน "โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)"  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ นายอนิรุทธิ์ ชนกรมนตรี ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอของผลการศึกษา โดยมีท่าน ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน มีผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอของผลการศึกษา รวมถึงเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความเหมาะสม และเกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้บริโภค รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติในอนาคตได้

ไฟล์แนบ/รูปภาพ