รับสมัครการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติระบบอากาศอัด

การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
และบริหารการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภารกิจที่ดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้โรงงาน อาคาร
และภาคส่วนต่าง ๆ มีการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลประหยัดจาก
การอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม ทาง พพ. จึงจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น ภายใต้ชื่อ “การพัฒนาบุคลากร
ภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด” ให้กับสถานประกอบการที่มีความ
สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน “โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ”

ด้วยการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานของ พพ. ร่วมกับ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวนี้ทั้งสิ้น 4 ระยะ เป็นไป
โดยเรียบร้อย สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานและเกิดผลการอนุรักษ์พลังงานงานได้จริง จึงได้จัดให้
มีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้นเป็นระยะที่ 5