เพื่อสนองต่อนโยบายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ประกอบกับนโยบาลของรัฐ ในการให้มหาวิทยาลัยมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งจึงได้จัดตั้งสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Energy Management and Conservation Office , EMCO ) ขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวโดยให้มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีการดำเนินงานในลักษณะพึ่งตนเอง และมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 โดยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2541 และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541

ผลงานที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

ผลงานด้านการจัดการฝึกอบรมและจัดการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการสนับสนุนวิทยากรบรรยายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 122 ครั้ง

 การตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน การจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน และการประเมินผลการประหยัดพลังงาน รวมถึงผลงานการออกแบบและการควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารของรัฐและเอกชน จำนวน 5,515 แห่ง  

การตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน การจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและการประเมินผลการประหยัดพลังงาน รวมถึงผลงานการออกแบบและการควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารของรัฐและเอกชน มากกว่า 5,515 แห่ง

 

ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการ มากกว่า 105 แห่ง

 

ด้านการศึกษาวิจัยด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ผลงานการศึกษา ด้านวิชาการและวิจัยด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มากกว่า 67 เรื่อง

  

นอกจากการดำเนินงานด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานการตรวจวัดและวิเคราะห์งานด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานผลงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้ว ยังมีผลงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน มากกว่า 807 แห่ง