"   เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการให้บริการวิชาการด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศ  "