• เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• เป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

• เป็นศูนย์ข้อมูลทางเทคนิคด้านวิศวกรรมพลังงาน