สถานที่ติดต่อ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ :  043-204430 ,043-362299 
โทรสาร :  043-204431, 043-362299
อีเมล:  emco1@kku.ac.th, emco3@kku.ac.th, emco4@kku.ac.th,emco5@kku.ac.th, acs_kku@hotmail.com