• เพื่อให้บริการด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วงงานของรัฐและเอกชนทั่วไป
• เพื่อให้บริการด้านการศึกษาและวิจัยพลังงาน และด้านอื่น ๆ
• เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์พลังงาน
• เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น